1. Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
  W szczególnych przypadkach (o ile jest to możliwe) jest możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu / wyjazdu.
 2. Klienci obiektu korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników ośrodka.
 3. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych, jak również drobnego sprzętu AGD do pielęgnacji osobistej, np. suszarka do włosów, itp.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania lub do anulowania pobytu ze skutkiem natychmiastowym osobom: będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz zachowujących się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 5. Przekazanie kluczy następuje po telefonicznym bądź e-mailowym uzgodnieniu godziny przyjazdu/wyjazdu na miejsce. Na około godzinę przed przybyciem na miejsce wymagamy potwierdzenia telefonicznego, celem umówienia się na odbiór kluczy.
 6. Zgubienie kluczy do pokoju pociąga za sobą konsekwencje finansowe.
 7. Przedłużenie pobytu jest możliwe wówczas, gdy posiadamy wolne miejsca noclegowe na minimum 24 godziny przed zakończeniem rezerwacji.
 8. Osoba zamierzająca opuścić ośrodek przed wcześniej zgłoszonym terminem wyjazdu powinna o tym fakcie zawiadomić recepcję z jednodniowym wyprzedzeniem w celu załatwienia formalności.
 9. Opłaty za zakwaterowanie określa cennik. W naszym ośrodku nie ma możliwości płacenia kartami płatniczymi.
 10. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe w recepcji,
  w celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem
  z fotografią.
 11. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych  zameldowanych gości.
 12. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa, pozostawionego na terenie ZAZ. Jednocześnie prosimy o nie zastawianie samochodami drogi przeciwpożarowej wokół budynku drewnianego.
 13. Zaliczka za pobyt wynosi 30% wartości całego pobytu (lub kwota w zaokrągleniu) – wpłata na konto po ustaleniu rezerwacji telefonicznej lub e-mailem. Pozostała część zapłaty za pobyt pobierana jest podczas przekazywania kluczy. Prosimy nie przesyłać zaliczek przed otrzymaniem e-maila z potwierdzeniem rezerwacji.
 14. W przypadku dokonywania rezerwacji „z dnia na dzień” lub na bieżąco, całość kwoty za pobyt pobierana jest podczas przekazywania kluczy.
 15. W przypadku braku wpłaty zaliczki w terminie ustalonym, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 16. W przypadku rezygnacji z wcześniej dokonanej rezerwacji nie dokonujemy zwrotów zaliczek.
 17. W przypadku skrócenia pobytu przez Klienta, pokrywa On całkowity koszt dokonanej wcześniej rezerwacji. Nie zwracamy różnic we wcześniej ustalonych
  i zaakceptowanych wpłatach.
 18. Nasze obiekty monitorowane są z zewnątrz i w wewnątrz. W przypadku przekroczenia ilości osób, na którą została złożona wcześniej rezerwacja i niepoinformowania, o tym fakcie w recepcji, zostaje pobierana opłata za Gościa w wysokości 100 zł od osoby za dobę, ponadto zastrzegamy sobie prawo do usunięcia z ośrodka wszystkich Gości oraz anulowania rezerwacji.
 19. Goście odwiedzający Klientów ośrodka, zobowiązani są opuścić ośrodek do godziny 22.00. W przeciwieństwie Gość zostaje potraktowany jako Klient i jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za pobyt. W przypadku niezgłoszenia dodatkowych osób przebywających w apartamencie po godzinie 22.00 istnieje możliwość anulowania pobytu ze skutkiem natychmiastowym.
 20. Goście przebywający w ośrodku dłużej niż 3 godz. zobowiązani są do uiszczenia opłaty za media (wg cennika).
 21. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania właściciela
  o ewentualnych uszkodzeniach i brakach w zastanym obiekcie oraz szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość szkód oraz koszty związane z ich usunięciem pokrywa Klient.
 22. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz cisza nocna
  w godzinach 22.00 – 6.00.
 23. Wprowadzenie zwierząt do budynków możliwe jest tylko za zgodą pracowników ZAZ.
 24. Informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 25. Prawem właściwym dla sporów między właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela obiektu.

Uwaga: Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu Pobytu.

Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.zazrymanowzdroj.com.pl , w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych.